Alternative content

Get Adobe Flash player

Cele

Celem Stowarzyszenia Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni jest krzewienie i popieranie rozwoju inżynierii i nauki o materiałach, w tym o materiałach metalowych oraz obróbki cieplnej metali i ich stopów, o materiałach ceramicznych, polimerowych, kompozytowych, nanostrukturalnych, biomedycznych i inteligentnych, inżynierii wytwarzania materiałów i produktów oraz inżynierii powierzchni, a zwłaszcza komputerowego wspomagania prac inżynierskich i badañ naukowych w tym obszarze, komputerowej nauki o materiałach oraz projektowania inżynierskiego: konstrukcyjnego, materiałowego i technologicznego,a także współdziałanie w szerzeniu i rozpowszechnianiu wiedzy w tym zakresie.

Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni realizuje swoje cele między innymi przez:

  • działalność naukową, edukacyjną i szkoleniową,
  • organizowanie naukowych: kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów, zjazdów, zebrañ, odczytów, kursów oraz konkursów naukowych i technicznych,
  • działalność wydawniczą, w tym udział w wydawaniu czasopisma Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering i innych,
  • wyrażanie opinii na tematy dotyczące programów nauczania, programów badawczych, programów zastosowañ osiągnięć naukowych w praktyce i warunków działalności pracowników nauki oraz możliwości zastosowania osiągnięć naukowych, specjalistycznego oprogramowania komputerowego i nowych technologii w jednostkach przemysłowych, a także warunków działalności kadry inżynieryjno-technicznej,
  • współpracę z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach działania,
  • współpracę z jednostkami przemysłowymi i naukowymi,
  • działalność gospodarczą,
  • realizację projektów badawczych i dydaktycznych i uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych.

Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni używa także angielskiej nazwy The Association for Computational Materials Science and Surface Engineering oraz skrotów odpowiednio SKNoMIP oraz ACMS&SE

KONTAKT
Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni

ul. Ksiecia Ziemowita 10/1
44-100 Gliwice
tel/fax.: +48734195050
email: info@acmsse.com